Leveringsvoorwaarden

1.Algemeen: 4InfoSecure verricht slechts die werkzaamheden waarvoor 4InfoSecure de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kan dragen. 2.Toepasselijkheid 2.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen 4InfoSecure en opdrachtgevers betreffende de opdracht tot het houden of uitvoeren of organiseren van trainingen, cursussen, workshops en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen ‘diensten’. 2.2   Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door 4InfoSecure. 2.3   Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door 4InfoSecure schriftelijk zijn aanvaard.

 1. Wederzijdse verplichting
  • Offertes van 4InfoSecure zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever verstrekt is. De opdrachtgever staat er voor in dat daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. 4InfoSecure voert de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatsverplichting.
  • De opdrachtgever verstrekt tijdig alle documenten en gegevens die 4InfoSecure voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft.
  • Dit geldt ook voor het ter beschikking stellen van medewerkers en eventuele adequate werkruimte binnen de organisatie van de opdrachtgever, voor zover dat voor de uitvoering van opdracht noodzakelijk is.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1   De overeenkomst tussen 4InfoSecure en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de getekende schriftelijke opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door 4InfoSecure aan de opdrachtgever.

 1. Uitvoering opdracht en personeel
  • 4InfoSecure bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
  • Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of 4InfoSecure geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
 • Annulering en wijziging van de opdracht door opdrachtgever
  • De opdrachtgever voor diensten heeft het recht om de opdracht te annuleren per aangetekend verzonden brief. Ook heeft opdrachtgever het recht de diensten op een ander tijdstip of plaats te laten uitvoeren dan oorspronkelijk was overeengekomen.
  • Annulering of verplaatsen naar een ander tijdstip en/of plaats van uitvoering kan door de opdrachtgever tot 25 werkdagen voor aanvang van levering kosteloos geschieden.
  • Bij annulering korter dan 25 werkdagen tot maximaal 10 werkdagen voor aanvang van de levering is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag van de geannuleerde diensten te vergoeden, tenzij er een nieuwe datum is afgesproken.
  • Bij annulering korter dan 10 werkdagen voor aanvang van de levering is de opdrachtgever verplicht 100% van het offertebedrag te vergoeden, tenzij er een nieuwe uitvoeringsdatum is afgesproken. In dit laatste geval is de opdrachtgever verplicht de reeds gemaakte kosten te vergoeden die voortvloeien uit de oorspronkelijke uitvoeringsdatum.
  • Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht ontstaat door toedoen van de opdrachtgever brengt 4InfoSecure de noodzakelijke aanpassingen aan ( tijdsplanning, aanpak, werkwijze) indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vraagt. Indien die aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit na overleg met de opdrachtgever als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd en gefactureerd.
 • Annulering en wijziging van de opdracht door 4InfoSecure
  • 4InfoSecure heeft het recht om de diensten te annuleren wanneer er sprake is bedrijfsverstoringen bij de opdrachtgever. In deze gevallen wordt in overleg met de opdrachtgever gekeken naar een mogelijkheid om de activiteit op een andere datum in te plannen.
  • 4InfoSecure is, ongeacht de oorzaak, nooit aansprakelijk voor gemaakte kosten door de opdrachtgever. Hieronder wordt tevens verstaan de kosten voor de huur van de locatie, reis en salariskosten van deelnemers en eventuele andere derving.
  • Als het aantal deelnemers aan een training, workshop of andersoortige activiteit onder het overeengekomen en in de opdrachtverstrekking afgesproken minimumaantal ligt, is 4InfoSecure gerechtigd de activiteit af te gelasten. Opdrachtgever wordt de mogelijkheid geboden dezelfde activiteit opnieuw te organiseren op een later tijdstip. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht conform artikel 6.5.
 • Tussentijdse beëindiging
  • Behalve door voltooiing van de opgedragen werkzaamheden kan de overeenkomst – onder voorbehoud van alle rechten  en weren – met onmiddellijke ingang eindigen ingeval één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, of de bedrijfsvoering staakt, evenals indien één van beide partijen zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden en deze overtreding niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.
 • Tarieven
  • 4InfoSecure hanteert verschillende tarieven. Afhankelijk van de aard van de dienstverlening kan dit een uurtarief zijn (bijvoorbeeld voor adviesdiensten of coaching), maar ook een vaste prijs, opgebouwd uit verschillende uurtarieven en out of pocket kosten. In alle geoffreerde dienstverlening geeft 4InfoSecure in haar offertes openheid over de tariefstructuur, de gehanteerde prijzen en de momenten waarop er wordt gefactureerd. Deze prijzen en facturatiemomenten zijn bindend, tenzij bij schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 4 een andere prijs, of andere facturatiemomenten is overeengekomen.
  • 4InfoSecure heeft het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opdracht de op dat moment geldende of overeengekomen prijs zal blijven gelden, tenzij de training wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing zal zijn.
  • Genoemde prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief BTW.
 • Betalingsvoorwaarden

10.1 4InfoSecure brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk veertien dagen na facturering op de door opdrachtnemer aangegeven wijze zonder opschorting, verrekening of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 10.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij in verzuim. Vanaf de vervaldag is 4InfoSecure steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is 4InfoSecure gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. 10.3 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan opdrachtnemer alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden,waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van een incassobureau, evenals de gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de, in rechte toe te wijzen, proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijkeincassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,- excl. BTW.

 • Vertrouwelijkheid en exclusiviteit

11.1 4InfoSecure acht zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ons, zowel in woord als geschrift, tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden ter kennis komt. 11.2 De opdrachtgever zal zonder toestemming van 4InfoSecure aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van 4InfoSecure, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen. 11.3 Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten betreffende door 4InfoSecure aan opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, in welke vorm dan ook verstrekt, blijven eigendom van  4InfoSecure. Vermenigvuldiging en/of verspreiding en/of exploitatie van door en/of via 4InfoSecure verstrekte informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 4InfoSecure. 11.4 Het in het kader van een activiteit verstrekte opleidingsmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van de medewerkers die aan de activiteit hebben deelgenomen. De opdrachtgever staat er voor in dat de medewerkers zich ook persoonlijk verplichten deze voorwaarde na te leven.

 • Auteursrechten

12.1 Het auteursrecht op de door opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en andersoortige documentatie berust bij 4InfoSecure, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 4InfoSecure zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. 12.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van 4InfoSecure, berust uitsluitend bij 4InfoSecure.

 • Aansprakelijkheid

13.1 4InfoSecure spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 4InfoSecure verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen, maar behoudt zich het recht voor wijzigingen in de activiteit aan te brengen. De organisatie en uitvoering van de activiteit, waaronder begrepen het opstellen van het documentatie, geschieden naar beste vermogen van 4InfoSecure. 4InfoSecure kan echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de documentatie of tijdens de activiteit verkondigd en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. 13.2 4InfoSecure aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade, behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. 13.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 3 maanden. 13.4 4InfoSecure is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. 13.5 4InfoSecure zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op iedere overeenkomst tussen 4InfoSecure en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 14.2 Bij geschillen zal eerst getracht worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, zullen geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden onderworpen aan de bevoegde rechter in het gebied van opdrachtgever of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

Vragen?

Heeft u vragen over de privacy verklaring of een ander onderwerp? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag.